Home » پروژه ها » قیولا

 

این کار در سال ۱۳۹۴ برای علوم پزشکی کرمان انجام شد . کاری ۱۵ دقیقه ای مخصوص کودکان به منظور شناخت

مضرات قلیان و ترغیب بچه ها برای منع والدین خود از استفاده آن..