Home » پروژه ها » مرگ سیاه

 

این کار کوتاه یک دقیقه ای بعنوان شروع یک کار ۳D با کیفیت بالا شکل گرفت.

در بخش انیمیشن جشنواره آفتاب شرکت داده شد و بعنوان کار برگزیده انتخاب شد

 

1_2                   black

black                   1_1